Regulamin
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Fajna Historia dostępny pod adresem internetowym www.fajnahistoria.pl, prowadzony jest przez Pawła Pawluczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fajna Firma Paweł Pawluczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123279351, REGON 061572097.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego,  w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 
4. Sprzedawca zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Produktów, znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, są jedynie zdjęciami poglądowymi. Produkty mogą nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na prezentowanych zdjęciach, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
5. Sprzedawca zastrzega, iż wymiary oferowanych Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, mogą się nieznacznie różnić (+/- 2 mm) od wymiarów zawartych w opisie Produktu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2
Definicje

Czas dostawy - czas pomiędzy wydaniem Zamówienia przez Sprzedawcę Dostawcy, a jego wydaniem Klientowi.

Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane Dostawcy określonemu w Zamówieniu przez Klienta. Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego na przygotowanie spersonalizowanego projektu Produktu oraz czasu Dostawy.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktu określonego w Zamówieniu.

Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów do Klienta.

Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych ustalony przez Klienta, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, pozwalający na ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych ustalony przez Klienta, będący indywidualnym oznaczeniem Klienta wymaganym do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym.

Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fajnahistoria.pl.

Sprzedawca - Paweł Pawluczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fajna Firma Paweł Pawluczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123279351, REGON 061572097.

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą oraz które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na odległość na zasadach określonych w Regulaminie. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 3
Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą JavaScript, akceptacją plików typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Sklepu internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony Sklepu internetowego - mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych dany osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, Strony Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych (rozumianych jako programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet), które zminimalizują istniejące ryzyko. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek postaci.

§ 4
Rejestracja

1. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Aby utworzyć indywidualne Konto Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3. W celu Rejestracji, Klient musi wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Formularzu rejestracyjnym.

4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

5. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

7. Wyrażenie przez Klienta zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.

8. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (podany w Formularzu rejestracyjnym) potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, tym samym Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych danych podczas Rejestracji.

§ 5
Zamówienia

1. Wszystkie informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, Klient kompletuje zamówienie wybierając produkt, a następnie dodając go do Koszyka przy pomocy polecenia "do koszyka" znajdującego się na podstronie danego Produktu. Po skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu w "Koszyku" sposobu Dostawy, formy płatności oraz, w przypadku nie posiadania Konta klienta, danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży (imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy i NIP) składa zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy przy pomocy polecenia "Kupuję i płacę". Wysłanie Formularza zamówienia możliwe jest po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

5. Przed wysłaniem Formularza zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po otrzymaniu kompletnego Formularza zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

9. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy Sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

10. Dodatkowo w wiadomości potwierdzającej Zamówienie zostaje wysłana do Klienta informacja o konieczności przesłania danych do personalizacji Produktów, jeżeli produkty mają być personalizowane oraz inne informacje związane z zamówionymi Produktami.

11. W przypadku posiadania Konta Klienta, Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego Zamówienia po zalogowaniu do Konta Klienta. W przypadku nie posiadania Konta Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostaje wysłany kod, który umożliwia sprawdzenie statusu Zamówienia bez konieczności rejestracji.

§ 6
Płatności

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i nie uwzględniają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, o których będzie poinformowany w procesie składania Zamówienia.

2. Gdy charakter Produktu nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny końcowej, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także opłatach za Dostawę i dodatkowych kosztach, jest podana na stronie Sklepu internetowego w opisie Produktu.

3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Ekspres, która wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 40% kwoty Zamówienia.

4. Klient może wybrać jedną z następujących metod płatności:
 
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i przesłaniu potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę)

b) przelew bankowy online poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i przesłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę);
 
c) płatność BLIK poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i przesłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę);
 
b) płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i przesłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę);
 
5. Sprzedawca każdorazowo informuję Klienta o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z terminu płatności, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Po upływie dodatkowego terminu Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego, o czym poinformuje klienta w oświadczeniu na Trwałym nośniku.

7. Sprzedaż Produktów jest dokumentowana przez Sprzedawcę przy pomocy paragonu, na życzenie klienta fakturą. Dowód zakupu dostarczany jest Klientowi wraz z Produktem.

§ 7
Realizacja zamówień

1. Czas realizacji Zamówień różni się w zależności od Produktu i jest on każdorazowo wskazany w opisie towaru.

2. W przypadku Zamówienia składającego się jedynie z Produktów nie wymagających personalizacji zostaje ono przyjęte do realizacji bezpośrednio po zawarciu Umowy sprzedaży i opłaceniu zamówienia.

3. W przypadku Zamówienia w którego skład wchodzą produkty wymagające personalizacji:
 
a) Wraz z potwierdzeniem Zamówienia zostaje wysłana do Klienta informacja o konieczności przesłania danych do personalizacji Produktów.

b) Po przesłaniu przez Klienta danych niezbędnych do personalizacji Produktów, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania projektu spersonalizowanych Produktów do 3 dni roboczych, który musi być zaakceptowany przez klienta.
 
c) Układ i informacje zawarte na Produktach są modyfikowane według wytycznych Klienta, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia ich na Produkcie w przypadku gdy zbyt duża ilość treści może zaburzać i zmieniać ogólny wygląd produktu.

d) Klient ma możliwość zaakceptowania spersonalizowanego projektu lub odesłania go do poprawki. W przypadku poprawek projektu czas oczekiwania wynosi do 3 dni roboczych.
 
e) Klient ma prawo do zaproponowania 3 bezpłatnych zmian w projekcie, każda kolejna zmiana wprowadzana jest odpłatnie. Koszt wprowadzenia kolejnych poprawek to 30 zł w przypadku każdej przesłanej wiadomości z wytycznymi dotyczącymi zmian w projekcie.
 
f) Font (czcionka) jest nieodłącznym elementem wybranego przez Klienta produktu (chyba że opis produktu stanowi inaczej) i każda jej zmiana oznacza stworzenie nowego produktu. Zmiana fontu (czcionki) w wybranym produkcie nie jest częścią personalizacji i koszt tej usługi wynosi 30 zł od każdej zmiany.

g) Po ostatecznej akceptacji projektu przez Klienta, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji - od tego dnia liczony jest Czas realizacji.
 
4. W przypadku Zamówienia indywidualnego projektu:
 
a) Wraz z potwierdzeniem Zamówienia zostaje wysłana do Klienta informacja o konieczności przesłania danych i informacji dotyczących projektu.

b) Po przesłaniu przez Klienta danych niezbędnych do przygotowania projektu, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania projektu do 7 dni roboczych, który musi być zaakceptowany przez klienta.

c) Klient ma możliwość zaakceptowania spersonalizowanego projektu lub odesłania go do poprawki. W przypadku poprawek projektu czas oczekiwania wynosi do 3 dni roboczych.

d) Po ostatecznej akceptacji projektu przez Klienta, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji - od tego dnia liczony jest Czas realizacji.
 
5. W przypadku Zamówienia, w którego skład wchodzą produkty o różnym Czasie realizacji lub nie wymagające personalizacji, Czas realizacji jest najdłuższym podanym czasem spośród zamówionych Produktów.

6. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Ekspres, polegającej na skróceniu Czasu realizacji do 5 dni roboczych.

§ 8
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

4. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Czas Dostawy oraz koszt Dostawy określony jest dla każdego ze sposobów Dostawy w momencie jego wyboru w "Koszyku" podczas składania Zamówienia.

6. Czas dostawy wskazany na stronie Sklepu internetowego liczony jest w Dniach roboczych od momentu zmiany statusu zamówienia na "gotowe do wysłania" (po przygotowaniu spersonalizowanego projektu i jego akceptacji przez klienta - jeżeli jest potrzebny oraz po realizacji Zamówienia, według zasad określonych w § 7 Regulaminu).

7. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta (jeżeli nie wybrano opcji odbioru osobistego) na jego adres poczty elektronicznej zostaje wysłana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient ma obowiązek sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego podczas składania Zamówienia adresem, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania Zamówienia do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuję się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ponownie ustalając z Klientem termin i koszt Dostawy.

10. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych Produktów. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach wskazanych na stronie Sklepu internetowego.

11. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego jako sposobu Dostawy, na adres poczty elektronicznej Klienta zostaje wysłana informacja potwierdzająca gotowość Zamówienia do odbioru.

12. Sprzedawca, zgodnie z decyzją Klienta, dołącza do Zamówienia paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane produkty. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkty, jako Przedsiębiorca poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia.

§ 9
Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
 
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Jeżeli ze względu na specyficzny rodzaj Produktu jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt w miejscu, w którym ten się znajduje.

7. Roszczenie Klienta z tytułu rękojmi nie ma odniesienia w stosunku do treści zamieszczonej na zakupionych Produktach, w przypadku gdy Klient poddał akceptacji projekt przesłany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, na podstawie którego Produkt został wykonany.

8. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§ 10
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

2. W reklamacji zaleca się zawrzeć następujące informacje:
 
a) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - jakiego Produktu dotyczy reklamacja, a także informacje dotyczące powstania ewentualnej wady oraz data jej powstania.

b) określenie żądania Klienta dotyczącego sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z zawartą Umową Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

c) dane kontaktowe, umożliwiające kontakt Sprzedawcy z osobą składającą reklamacje.
 
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

4. Reklamacji nie podlegają treści zamieszczone na zakupionych Produktach, w przypadku gdy Klient poddał akceptacji projekt przesłany przez Sprzedawcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, na podstawie którego Produkt został wykonany.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zaistniałego problemu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 11
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Czas na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczony jest od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż pracownik Dostawcy.

3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Klient może skorzystać z udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy Formularza odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. W przypadku gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpienie od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności związane z daną Umową Sprzedaży, w tym koszty Dostawy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

7. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru, nie później niż 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zamówionego przez niego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu.

9. Jeżeli Klient korzystający z prawda do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Jeżeli ze względu na charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany do Sprzedawcy, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu.

11. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

13. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 12
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 
a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii.
 
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu podczas wypełniania Formularza rejestracji lub zamówienia. Niezwłocznie po dokonaniu tej czynności, na podany adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się do subskrypcji Newsletter. Aktywacja linku przez Klienta powoduje zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

8. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newsletter'a w każdej chwili poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, śledzenie statusu swoich Zamówień i historii Zamówień już zrealizowanych.

10. Klient może zrezygnować z usługi Prowadzenie Konta Klienta, wysyłając sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta przez Sprzedawcę może być wykonane do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na stronie Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Produktów.

12. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie Sklepu internetowego.

13. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta i Usług elektronicznych, w przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług elektronicznych z wymienionych przyczyn trwa do momentu rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług elektronicznych. Informację o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług elektronicznych, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji.

14. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

15. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli na adresy podane przez Sprzedawcę w dziale "Kontakt" strony Sklepu internetowego (dla Klienta) lub podane przez Klienta podczas rejestracji (dla Sprzedawcy).

§ 13
Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:
 
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §12 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
3. Klient nie jest uprawniony do:
 
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
 
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach strony Sklepu internetowego.

§ 14
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 15
Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostawy w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.


 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl